Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for April 14, 2014

Người ấy và Tôi – Chapter 1

Chapter 1: Lần Đầu Gặp Gỡ: Cậu Và Tình Yêu

Tôi cảm thấy cụm từ “lần đầu gặp gỡ” bao hàm trong nó nhiều ý nghĩ. Lần đầu gặp một người, hay lần đầu gặp một việc? Người đó, việc đó sẽ đưa bạn đi tới đâu? Chỉ nghĩ đến thế đã cảm thấy hưng phấn không thôi rồi!

<Jung YoonHo>

  (more…)