Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for June 24, 2014

Seven Days – Day 1

Title: Seven Days

Author: Jaerish

Engtrans: Charmaine08 (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả)

Viettrans: Ver ver (Bản dịch đã được sự đồng ý của dịch giả) / Beta: Hye

Rating: PG-NC-17

Length: Chaptered

Genre: Romance, slight angst

SevenDays
(Poster by: Kimbab_ssi)
(more…)